Tietosuojaseloste

Päivitetty 23.02.2022

Rekisterinpitäjä

Vaahteramäen Hius, Toini Muonan katu 3A, 00560 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Emil Granström
[email protected]
0404824945

Rekisterin nimi

Vaahteramäen Hius asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään sivuston lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan suostumuksella.

Analytiikka

Sivustollamme on käytössä Matomo-anlytiikkatyökalu, joka kerää tietoja vierailijan käyttäytymisestä sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen [email protected].